0706205131
info@rangifer.nu

Friköp

Med stigande räntor bör man överväga friköp, nettoräntan efter skatt blir betydligt lägre när du tar över de lån som nu ligger i bostadsrättsföreningen

Med stigande räntor bör man överväga friköp, nettoräntan efter skatt blir betydligt lägre på de lån som nu ligger i bostadsrättsföreningen.

Möjligheten att friköpa en bostadsrätt gäller de bostadsrättsföreningar som består av småhus. I bostadsrättsföreningen äger föreningen husen medan du som medlem äger rätten att bo i ett av husen.

Även i industribostadsrättsföreningar går det att göra friköp. Här är uppsidan bland annat att man slipper förmåns- och uttagsbeskattning efter ett friköp.

I bostadsrättsföreningen äger föreningen husen. Du som medlem äger rätten att bo i ett av husen. I en industribostadsrätt har du rätt att bedriva verksamhet.

Efter att ha friköpt bostadsrätten äger du din bostad eller industrilokal helt och hållet, inifrån och ut.

Det vanliga är att tanken på att friköpa husen väcks på en föreningsstämma. Ett friköp innebär att bostadsrättsinnehavaren förvandlas till lagfaren ägare av bostaden. Finansieringen sker genom banklån i utbyte mot pantbrev i huset.

”Ladda ned vår friköpsbroschyr som pdf här”

https://usercontent.one/wp/www.rangifer.nu/wp-content/uploads/2023/02/Frikopsfolder.pdf?media=1717419253

Friköp av bostadsrätt

I en friköpt bostadsrätt sänks vanligen månadskostnaden med 500–2 000 kronor. Det beror främst på att du som ägare kan göra avdrag för räntan på de lån som tidigare låg i bostadsrättsföreningen. Du har även rätt till ROT-avdrag för yttre underhåll, något som en bostadsrättsförening inte kan nyttiggöra sig.

På senare år har vi märkt en ökad andel förfrågningar från små bostadsrättsföreningar med 12 lägenheter eller mindre. Detta beror på att det har blivit svårare att få bankfinansiering för föreningen men även för köp av bostadsrätterna.

Ansvaret för underhåll i en bostadsrättsförening fördelar sig grovt på det sättet att du är ansvarig för det inre underhållet medan föreningen ansvarar för yttre underhåll. När du äger huset har du hela underhållsansvaret.

https://www.gp.se/livsstil/bostad/i-eklanda-tjänade-alla-på-likvidation-1.1223022

Vi har erfarenhet och kompetens för att genomföra friköp på ett smidigt sätt genom att:

  • Utreda förutsättningarna för friköp genom att gå igenom bostadsrättsföreningens ekonomiska status och väga det mot hur marknaden ser ut både geografiskt och generellt.
  • Visa på hur boendekostnaderna påverkas om friköpet genomförs för varje lägenhetstyp. Individuella kalkyler kan också tas fram.
  • Förbereder och genomför en eller två extra föreningsstämmor som ska besluta om föreningens frivilliga likvidation vilket är nödvändigt för att friköpet ska kunna genomföras.
  • Agera som likvidator med uppgift att avveckla föreningen. Formellt tillsätts likvidatorn av Bolagsverket.
  • Vägleda medlemmarna under likvidationen och hjälpa till att forma den arbetsgrupp som ska samarbeta med likvidatorn fram till dess att medlemmarna kan tillträda sitt ägande.
  • Med den genomförda planutredningen som grund biträda Lantmäteriet när föreningens mark och hus ska styckas av. I samband med avstyckningen bildar Lantmäteriet en samfällighet som får ansvar för gemensamma anläggningar och installationer: grönområden, va-anläggningar och liknande.
  • Hantera processen när medlemmarna ska sälja sina bostadsrätter till bostadsrättsföreningen och sedan köpa tillbaka bostadsrätterna i form av småhus. Köpeskillingen utgörs av de lån som tas över från föreningen samt en del av kostnaden för processen att friköpa bostadsrätten. Tillsammans blir det nettoköpeskillingen.
  • Sköta avvecklingen av bostadsrättsföreningen med avslutande föreningsstämma och föreningens slutredovisning som ämnas till Bolagsverket.

Processen att friköpa en bostadsrätt är snårig och kräver erfarenhet och kompetens. Håkan Olsson har varit likvidator i ett stort antal friköp och kan upprätta realistiska handlingsplaner så att processen löper framgångsrikt och smärtfritt.

Kontakta oss
Orter där vi jobbar med friköp Rangifer.nu